Lokalizator infrastruktury podziemnej w wykrywaniu kabli elektrycznych.

Indukcyjny lokalizator kabli to podstawowe urządzenie do poszukiwania i lokalizowania kabli energetycznych. W zakres prac wykrywaczy indukcyjnych wchodzi poszukiwanie kabli i przewodów zarówno będących pod napięciem jak również w stanie bez napięciowym. Zalecane jest aby przed przystąpieniem do prac z użyciem lokalizatora infrastruktury podziemnej w miarę dostępnych danych określić możliwości wystąpienie jakiejkolwiek infrastruktury na badanym terenie w tym również określenie orientacyjnych/przybliżonych tras przebiegu kabli elektroenergetycznych. Najwłaściwsze do tego będzie pozyskanie map dla danego terenu. Jeżeli to jest nie możliwe to powinno się przeprowadzić wywiad z właścicielem nieruchomości lub z operatorem sieci w celu uzyskania informacji o możliwości wystąpienia uzbrojenia terenu lub o orientacyjnych ich przebiegach.

W sytuacji gdy nie mamy możliwości pozyskania takich danych, należy na badanym terenie wykonać badania lokalizacyjne polegające na wykonaniu siatki pomiarów. Polega to na przejściu w jednym kierunku z wykrywaczem po trasach równoległych oddalonych od siebie o około 2 m, a następnie powtórzyć przejścia z lokalizatorem po trasach prostopadłych do poprzednich również w odstępach o około 2 m (dx, dy – 2 m x 2 m). Wykonanie powyższych pomiarów udzieli nam wstępnych informacji o wystąpieniu na danym terenie kabli oraz przewodów elektrycznych i ich lokalizacji. Mając powyższe przybliżone dane w dalszej kolejności należy wykonać szczegółowe pomiary kierując się już po trasach wzdłuż kabli, korygując ich lokalizację i równocześnie wykonując ich mapowanie. Powyższa metoda polegająca na poszukiwaniu sygnałów pochodzących od czynnych kabli zaliczana jest do tak zwanych metod pasywnych.
Metody aktywne to wzbudzanie w kablach impulsów elektrycznych i w dalszej kolejności poszukiwanie ich. Do przeprowadzenia takich badań potrzebny będzie generator wytwarzający impulsy o różnych mocach i częstotliwościach. Bardzo szeroką gamą produktów w tym zakresie dysponuje producent Leica Geosystems. W swojej ofercie posiada szereg rozwiązań od prostych wykrywaczy DigiCat 500 wskazujących kable w stanie napięciowym, poprzez bardziej zaawansowane wskazujące głębokość kabli, współpracujące z urządzeniami GPS do rozwiązań bardziej zaawansowanych takich jak system Leica Ultra Advanced, które w swym zakresie pracy posiadają również opcję – wykrywanie uszkodzeń kabli.

Podłączenia generatora z poszukiwanym kablem może nastąpić na trzy sposoby.

1. Poprzez bezpośrednie metaliczne podłączenie się do odizolowanej części lokalizowanego kabla.
2. Nałożenie na kabel obejmy, która poprzez indukcję przenosi do kabla impulsy generatora.
3. Ustawienie generatora w stan emisji pola magnetycznego, który ustawiony nad poszukiwanym kablem indukuje w nim impulsy.

Wzbudzenie w kablu impulsów elektrycznych poprzez jedną z powyższych metod, umożliwia w dalszej kolejności poszukiwanie ich przy pomocy lokalizatora i w efekcie lokalizowanie sieci. W trakcie prowadzonego wykrywania z użyciem generatora zachodzi zjawisko przenoszenia się impulsów poprzez pole magnetyczne do innych metalicznych elementów infrastruktury, które jednocześnie stają się wtórnymi źródłami emisji. Przy dużym zagęszczeniu urządzeń podziemnych stanowić może to problem dla poprawnego przeprowadzenia lokalizacji. W związku z tym należy zachować dużą konsekwencję w weryfikowaniu odczytywanych impulsów. Częstym błędem jest omyłkowe przejście na odczytywanie sygnałów z sąsiedniego urządzenia i podążania śladem innego urządzenia podziemnego.

W przypadku lokalizatorów Leica Ultra Advanced przed takimi pomyłkami chroni nas opcja odczytywania mocy sygnału, w którą zaopatrzony jest wykrywacz kabli i wartość tego sygnału bezpośrednio wyświetlana jest na wyświetlaczu lokalizatora. Dodatkową pomocą w tym zakresie jest możliwość ustawienie na wyświetlaczu lokalizatora strzałki „kompasu” która wskazuje nam kierunek przebiegu poszukiwanego kabla. Dla osób posiadających większe doświadczenie w posługiwaniu się lokalizatorem Leica Ultra wraz z generatorem, przenoszenie sygnałów na inne urządzenia podziemnej infrastruktury może stanowić dodatkowe źródło informacji i może być wręcz pomocne w zobrazowaniu całościowym urządzeń podziemnych. Ważną funkcją w którą zaopatrzona jest większość lokalizatorów jest możliwość współpracy z urządzeniami GPS. Umożliwia to nam bezpośrednie mapowanie badanych kabli podczas prowadzonych badań.

Jak wcześniej wspomniałem istnieje równie możliwość lokalizowania uszkodzeń kabli z użyciem lokalizatorów ale o ty w następnym artykule do którego zapraszam za tydzień.

Rate this post